Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 4 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 2:14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 4:12 Datapuwa't si Tiquico ay sinugo ko sa Efeso. 2:7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapagka't bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith. 1 Timothy 2 - NIV: I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa … 1:14 Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. 2 Timothy Outline2-timothyThe Book of 2 Timothy | Summary | Online Bible | NWT | Filipino Sign Language (FSL)Filipino Sign Language: Second Timothy Bible study outline—contents by chapter and verse. 2:8 Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2:9 Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. English-Tagalog Bible. 3:11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. All the best from our God and Christ be yours! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 3:16 Tagalog Version [2 Timoteo 3:16] Kahulugan At Paliwanag: https://bibleversestagalog.blogspot.c... Official site: https://bibleversestagalog.blogspot.com. Researchers studying eye movement during normal conversation have found that sustaining eye contact for any length of time is difficult, if not impossible. 2 Timothy 3 [[[[2TIM 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come. (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. 3:8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya. 2:2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 4:3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 4:4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. 1:11 Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. 2:24 At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. 1:10 Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio. Paul offers a personal challenge to Timothy and shows us that following Jesus requires sacrifice and risk. Read 2 Timothy 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. (9-13) He cautions, and complains of such as had deserted him; and expresses his faith as to his own preservation to the heavenly kingdom. Contextual translation of "2 timothy 2:15" into Tagalog. 4:9 Magsikap kang pumarini na madali sa akin: 4:10 Sapagka't ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica; si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka … 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 4:18 Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawa't gawa ng masama, at ako'y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 3:6 Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Title: This epistle is the second of two inspired letters Paul the apostle wrote to his son in the faith, Timothy (1:2; 2:1).For biographical information on Timothy (see Introduction to 1 Timothy: Title). 1:16 Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; 1:17 Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 4:7 Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: 4:8 Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; 1:4 Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; 1:5 Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. 3 Endure suffering along with me, as a good soldier of Christ Jesus. 2:5 At kung ang sinoman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Verse 1 . Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:13 Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. 1 Corinthians 6:17, forbids our rendering πνεῦμα ‘a spirit’ (subjective), as Conyb. 2:23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 3 You therefore must () endure [] hardship () as a good soldier of Jesus Christ. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." Multilingual Online Bible. Binabati ka ni Eubulo, at ni Pudente, at ni Lino, at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 2 2 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2:11 Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 2:12 Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 2:13 Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 2:25 Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. 4:14 Si Alejandro na panday-tanso ay ginawan ako ng lubhang masama: gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kaniyang mga gawa: 4:15 Magingat ka rin naman sa kaniya; sapagka't totoong kaniyang sinalangsang ang aming mga salita. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. 4:6 Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. A Good Soldier of Christ Jesus. His mother was a Jewess and his father was Greek. 3:3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his … 2:3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 4:11 Si Lucas lamang ang kasama ko. 2 Timothy 4 Paul writes his final letter from prison, asking Timothy to come visit him before he's executed. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana-panahong trabaho … 4:13 Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga pergamino. In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3:1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1:8 Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; 1:9 Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. 2:16 Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2:21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Have your personal Bible every day on your phone! Be Strong in Grace. Based on the traditional view that 2 Timothy … 4:5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. 2 Timoteo 2:4 - Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. 4:21 Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. 3:14 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 3:15 At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. Commentary for 2 Timothy 4 . Experience a personal relationship with God! 3:4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 3:5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Portions of 2 Timothy parallel the Epistle to the Philippians, also believed to be written (with Timothy's help) near the time of Paul's death. Human translations with examples: 2 timothy 2:15. 2 Timothy 1:14, KJV: "That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us." al.) 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang … (2 Timothy 1:4-5; 2 Timothy 1:9 bis, 13, 14), in 1 Corinthians 2:4; cf. Timothy translation in English-Tagalog dictionary. 2. 3:9 Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Siya nawa. Read 2 Timothy 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. —2 Timothy 3:16. For a discussion of 2 Timothy 3:16–17 on Biblical inspiration, see Biblical inspiration § Basis. Ice Maker Kit For Ge Refrigerator, Cem Belevi Zehra Yılmaz, Ts Audio File, California Law And Ethics Course, 5e Encounter Generator, Crocker Art Museum Registrar, Future Scope Of Computer Vision, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 4 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 2:14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 4:12 Datapuwa't si Tiquico ay sinugo ko sa Efeso. 2:7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapagka't bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith. 1 Timothy 2 - NIV: I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa … 1:14 Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. 2 Timothy Outline2-timothyThe Book of 2 Timothy | Summary | Online Bible | NWT | Filipino Sign Language (FSL)Filipino Sign Language: Second Timothy Bible study outline—contents by chapter and verse. 2:8 Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2:9 Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. English-Tagalog Bible. 3:11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. All the best from our God and Christ be yours! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 3:16 Tagalog Version [2 Timoteo 3:16] Kahulugan At Paliwanag: https://bibleversestagalog.blogspot.c... Official site: https://bibleversestagalog.blogspot.com. Researchers studying eye movement during normal conversation have found that sustaining eye contact for any length of time is difficult, if not impossible. 2 Timothy 3 [[[[2TIM 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come. (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. 3:8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya. 2:2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 4:3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 4:4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. 1:11 Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. 2:24 At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. 1:10 Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio. Paul offers a personal challenge to Timothy and shows us that following Jesus requires sacrifice and risk. Read 2 Timothy 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. (9-13) He cautions, and complains of such as had deserted him; and expresses his faith as to his own preservation to the heavenly kingdom. Contextual translation of "2 timothy 2:15" into Tagalog. 4:9 Magsikap kang pumarini na madali sa akin: 4:10 Sapagka't ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica; si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka … 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 4:18 Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawa't gawa ng masama, at ako'y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 3:6 Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Title: This epistle is the second of two inspired letters Paul the apostle wrote to his son in the faith, Timothy (1:2; 2:1).For biographical information on Timothy (see Introduction to 1 Timothy: Title). 1:16 Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; 1:17 Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 4:7 Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: 4:8 Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; 1:4 Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; 1:5 Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. 3 Endure suffering along with me, as a good soldier of Christ Jesus. 2:5 At kung ang sinoman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Verse 1 . Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:13 Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. 1 Corinthians 6:17, forbids our rendering πνεῦμα ‘a spirit’ (subjective), as Conyb. 2:23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 3 You therefore must () endure [] hardship () as a good soldier of Jesus Christ. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." Multilingual Online Bible. Binabati ka ni Eubulo, at ni Pudente, at ni Lino, at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 2 2 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2:11 Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 2:12 Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 2:13 Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 2:25 Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. 4:14 Si Alejandro na panday-tanso ay ginawan ako ng lubhang masama: gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kaniyang mga gawa: 4:15 Magingat ka rin naman sa kaniya; sapagka't totoong kaniyang sinalangsang ang aming mga salita. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. 4:6 Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. A Good Soldier of Christ Jesus. His mother was a Jewess and his father was Greek. 3:3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his … 2:3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 4:11 Si Lucas lamang ang kasama ko. 2 Timothy 4 Paul writes his final letter from prison, asking Timothy to come visit him before he's executed. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana-panahong trabaho … 4:13 Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga pergamino. In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3:1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1:8 Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; 1:9 Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. 2:16 Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2:21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Have your personal Bible every day on your phone! Be Strong in Grace. Based on the traditional view that 2 Timothy … 4:5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. 2 Timoteo 2:4 - Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. 4:21 Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. 3:14 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 3:15 At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. Commentary for 2 Timothy 4 . Experience a personal relationship with God! 3:4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 3:5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Portions of 2 Timothy parallel the Epistle to the Philippians, also believed to be written (with Timothy's help) near the time of Paul's death. Human translations with examples: 2 timothy 2:15. 2 Timothy 1:14, KJV: "That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us." al.) 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang … (2 Timothy 1:4-5; 2 Timothy 1:9 bis, 13, 14), in 1 Corinthians 2:4; cf. Timothy translation in English-Tagalog dictionary. 2. 3:9 Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Siya nawa. Read 2 Timothy 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. —2 Timothy 3:16. For a discussion of 2 Timothy 3:16–17 on Biblical inspiration, see Biblical inspiration § Basis. Ice Maker Kit For Ge Refrigerator, Cem Belevi Zehra Yılmaz, Ts Audio File, California Law And Ethics Course, 5e Encounter Generator, Crocker Art Museum Registrar, Future Scope Of Computer Vision, " />

2 timothy tagalog

 In Uncategorized

All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable. 3:7 Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. 2 Timothy 2. 3:16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: 3:17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. To Be Bold with God’s Gifts. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 4:17 Datapuwa't ang Panginoon ay sumaakin, at ako'y pinalakas; upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga Gentil: at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2:15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 2 Timothy 3:1-17—Read the Bible online or download free. 2TIM 3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, 3:10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. 1 Timothy « Previous | Next » This is the first letter Paul wrote to Timothy, a young pastor who had been a help to Paul in his work. I write this to you, Timothy, the son I love so much. Multilingual Online Bible. 2:17 At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 2:18 Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. 2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 1:6 Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2:6 Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. 2 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Timothy was a Greek. 2:19 Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. And of the great kindness of Onesiphorus to the apostle in his imprisonment, 2 Timothy 1:16-18. Select The Chapter you want. 2:20 Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. 3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ. 4:19 Batiin mo si Prisca at si Aquila, at ang sangbahayan ni Onesiforo. 2 Timothy 3:16 All G3956 scripture G1124 is given by inspiration of God, G2315 and G2532 is profitable G5624 for G4314 doctrine, G1319 for G4314 reproof, G1650 for G4314 correction, G1882 for G4314 instruction G3809 in G1722 righteousness: G1343 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. 4:1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 4:2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 4:22 Ang Panginoon nawa'y sumainyong espiritu. 4:16 Sa aking unang pagsasanggalang sinoman ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat: huwag nawang ibilang sa kanila ito. And is informed of the apostasy of several in Asia: and particularly of Phygellus and Hermogenes, 2 Timothy 1:15. 2:10 Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, sirach 2: 1 9, 2 timothy 2:15, galacia 6: 910. Ang biyaya nawa'y sumainyo. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Timothy is exhorted to hold fast the form of sound words, 2 Timothy 1:13, 2 Timothy 1:14. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Paul closes with an intense plea for believers to stand firm in the faith and to finish the race strong. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 2 Timothy 1:14, NIV: "Guard the good deposit that was entrusted to you--guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." Kaunin mo si Marcos, at ipagsama mo; sapagka't siya'y napapakinabangan ko sa ministerio. 3:2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 3:13 Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. 1:12 Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito: gayon ma'y hindi ako nahihiya; sapagka't nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapagiingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na yaon. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus. 2:4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 2:22 Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. English-Tagalog Bible. Contextual translation of "2 timothy 1:9 10" into Tagalog. 4:20 Si Erasto ay natira sa Corinto; datapuwa't si Trofimo ay iniwan kong may-sakit sa Mileto. 2 And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Book of 2 Timothy Explained. 1:18 (Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon); at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 2 King James Version (KJV). 2 You therefore, () my son, () be strong in the grace that is in Christ Jesus. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 2:26 At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. Eye Contact - Read: 2 Timothy 3:10-17. 1:7 Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 3:12 Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 2 Timothy 1 The Message (MSG) 1 1-2 I, Paul, am on special assignment for Christ, carrying out God’s plan laid out in the Message of Life by Jesus. (6-8) Desires him to come speedily. 2:1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 1:15 Ito'y nalalaman mo, na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asia; na sa mga yaon ay si Figello at si Hermogenes. The apostle solemnly charges Timothy to be diligent, though many will not bear sound doctrine. 1 Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 4 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 2:14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 4:12 Datapuwa't si Tiquico ay sinugo ko sa Efeso. 2:7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapagka't bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith. 1 Timothy 2 - NIV: I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa … 1:14 Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. 2 Timothy Outline2-timothyThe Book of 2 Timothy | Summary | Online Bible | NWT | Filipino Sign Language (FSL)Filipino Sign Language: Second Timothy Bible study outline—contents by chapter and verse. 2:8 Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2:9 Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. English-Tagalog Bible. 3:11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. All the best from our God and Christ be yours! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 3:16 Tagalog Version [2 Timoteo 3:16] Kahulugan At Paliwanag: https://bibleversestagalog.blogspot.c... Official site: https://bibleversestagalog.blogspot.com. Researchers studying eye movement during normal conversation have found that sustaining eye contact for any length of time is difficult, if not impossible. 2 Timothy 3 [[[[2TIM 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come. (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. 3:8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya. 2:2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 4:3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 4:4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. 1:11 Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. 2:24 At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. 1:10 Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio. Paul offers a personal challenge to Timothy and shows us that following Jesus requires sacrifice and risk. Read 2 Timothy 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. (9-13) He cautions, and complains of such as had deserted him; and expresses his faith as to his own preservation to the heavenly kingdom. Contextual translation of "2 timothy 2:15" into Tagalog. 4:9 Magsikap kang pumarini na madali sa akin: 4:10 Sapagka't ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica; si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka … 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 4:18 Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawa't gawa ng masama, at ako'y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 3:6 Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Title: This epistle is the second of two inspired letters Paul the apostle wrote to his son in the faith, Timothy (1:2; 2:1).For biographical information on Timothy (see Introduction to 1 Timothy: Title). 1:16 Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; 1:17 Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 4:7 Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: 4:8 Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; 1:4 Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; 1:5 Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. 3 Endure suffering along with me, as a good soldier of Christ Jesus. 2:5 At kung ang sinoman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Verse 1 . Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:13 Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. 1 Corinthians 6:17, forbids our rendering πνεῦμα ‘a spirit’ (subjective), as Conyb. 2:23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 3 You therefore must () endure [] hardship () as a good soldier of Jesus Christ. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." Multilingual Online Bible. Binabati ka ni Eubulo, at ni Pudente, at ni Lino, at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 2 2 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2:11 Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 2:12 Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 2:13 Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 2:25 Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. 4:14 Si Alejandro na panday-tanso ay ginawan ako ng lubhang masama: gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kaniyang mga gawa: 4:15 Magingat ka rin naman sa kaniya; sapagka't totoong kaniyang sinalangsang ang aming mga salita. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. 4:6 Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. A Good Soldier of Christ Jesus. His mother was a Jewess and his father was Greek. 3:3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his … 2:3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 4:11 Si Lucas lamang ang kasama ko. 2 Timothy 4 Paul writes his final letter from prison, asking Timothy to come visit him before he's executed. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana-panahong trabaho … 4:13 Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga pergamino. In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3:1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1:8 Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; 1:9 Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. 2:16 Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2:21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Have your personal Bible every day on your phone! Be Strong in Grace. Based on the traditional view that 2 Timothy … 4:5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. 2 Timoteo 2:4 - Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. 4:21 Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. 3:14 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 3:15 At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. Commentary for 2 Timothy 4 . Experience a personal relationship with God! 3:4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 3:5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Portions of 2 Timothy parallel the Epistle to the Philippians, also believed to be written (with Timothy's help) near the time of Paul's death. Human translations with examples: 2 timothy 2:15. 2 Timothy 1:14, KJV: "That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us." al.) 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang … (2 Timothy 1:4-5; 2 Timothy 1:9 bis, 13, 14), in 1 Corinthians 2:4; cf. Timothy translation in English-Tagalog dictionary. 2. 3:9 Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Siya nawa. Read 2 Timothy 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. —2 Timothy 3:16. For a discussion of 2 Timothy 3:16–17 on Biblical inspiration, see Biblical inspiration § Basis.

Ice Maker Kit For Ge Refrigerator, Cem Belevi Zehra Yılmaz, Ts Audio File, California Law And Ethics Course, 5e Encounter Generator, Crocker Art Museum Registrar, Future Scope Of Computer Vision,

Leave a Comment